REGULAMIN KONKURSU VIDEO
„ROLA PSZCZÓŁ W ŚRODOWISKU NATURALNYM” ogłoszonego na stronie www.fundacjaneli.org oraz na Facebooku (F/podrozeneli i F/fundacjaneli)

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego.

Art. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu video „ROLA PSZCZÓŁ W ŚRODOWISKU NATURALNYM” zwany dalej Konkursem jest fundacja The Adventure starts Here Foundation (dalej: „Organizator” lub „Fundacja Neli”).
 2. Konkurs skierowany jest do dzieci z klas IV,V,VI,VII oraz VIII szkół podstawowych z woj. mazowieckiego.
 3. Zadanie konkursowe polega na nagraniu przez dziecko krótkiego filmu przedstawiającego życie insektów – zwłaszcza pszczół i innych owadów zapylających, celem pokazania funkcjonowania owadów w środowisku naturalnym. Wybrane filmy będą zaprezentowane na profilu facebook Neli Małej Reporterki oraz na profilu facebook fundacji The Adventure starts Here Foundation.
 4. Osobą zgłaszającą dziecko do wzięcia udziału w konkursie video jest rodzic/prawny opiekun dziecka. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody przez rodzica/prawnego opiekuna na udział dziecka w konkursie video „ROLA PSZCZOŁY W ŚRODOWISKU NATURALNYM” oraz na przetwarzanie danych osobowych zgłaszanego dziecka przez Organizatora dla celów organizacyjnych Konkursu oraz jego rozstrzygnięcia i wyłonienia laureatów.

Art. II. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Filmy zgłaszane do Konkursu mogą być nadsyłane w formie zgłoszenia indywidualnego lub w formie zgłoszenia zespołowego (klasowego).
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby pozostające z Organizatorem w stosunku pracy w okresie, od ogłoszenia Konkursu do upływu terminu zgłoszeń.
 3. Przystąpienie do Konkursu oznacza:
  • akceptację przez autora wszystkich warunków określonych w niniejszym regulaminie,
  • oświadczenie zgłaszającego, że jest autorem filmu i jego zgłoszenie na Konkurs nie narusza praw osób trzecich.
 4. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
 5. Przed wzięciem udziału w konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.

Art. III. WYMAGANIA TECHNICZNE I FORMALNE

 1. Każdy autor lub zespół autorski może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę filmów z zastrzeżeniem, że każdy z nich musi być zgłoszony oddzielnie.
 2. Filmy zgłaszane do Konkursu nie mogą być wcześniej publikowane w Internecie lub w innym medium oraz nie mogą być przedstawiane w żadnym innym konkursie.
 3. Zgłaszany film nie może trwać dłużej niż 60 sekund. Film może być wykonany w dowolnej technice, jednak musi mieć formę pliku cyfrowego w formacie ,MP4, MPEG, AVI lub Quicktime.
 4. Kompletne zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:
 5. Regulamin naboru dostępny jest przez cały czas jego trwania pod adresem: www.fundacjaneli.org
 6. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz polityki RODO.

  Nagrany film video
  Formularz zgłoszeniowy

  1. Do Konkursu nie będą dopuszczone filmy, których treść:
   • narusza godność ludzką,
   • jest sprzeczna z prawem polskim i międzynarodowym,
   • wzywa do nienawiści rasowej, etnicznej lub wyznaniowej,
   • propaguje używki lub przemoc,
   • rani przekonania religijne,
   • może mieć negatywny wpływ na wizerunek Organizatora,
   • jest uznawana powszechnie za naganną moralnie, społecznie niewłaściwą i naruszającą zasady współżycia społecznego,
   • jest obciążona prawami osób trzecich, w tym prawami autorskimi,
   • przedstawia ofertę komercyjną lub jest reklamą instytucji/ firmy,
   • zagraża fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich,
   • zawiera wulgaryzmy, słowa powszechnie uznane za niedopuszczalne lub rażące błędy językowe.
  2. Prawidłowo wypełniony formularz jest niezbędny do zakwalifikowania filmu do postępowania konkursowego.
  3. Organizator nie zwraca kosztów przygotowania filmów.

  Art. IV. TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA FILMÓW
  1. Kompletne zgłoszenie należy złożyć w terminie: od dnia 1.08.2022r. do dnia 18.09.2022r. (23:45).
  2.
  Prace należy zgłaszać (przesyłając plik video) przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie

  www.fundacjaneli.org z podaniem imienia dziecka oraz tytułu filmu. Art. VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

  1. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie zwycięzców nastąpi do dnia 24.09.2022r.
  2.
  Listę nagrodzonych filmów video nagranych przez dzieci przedstawi Nela – Mała Reporterka podczas

  transmisji live na profilu facebookowym Fundacji (facebook.com/fundacjaneli).

  Art. VII. PRAWA AUTORSKIE

  1. Każdy autor, składając film konkursowy, oświadcza, że przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie do zgłoszonej pracy.
  2. W przypadku, gdy film powstał we współautorstwie, autor oświadcza, że jest umocowany przez pozostałych współautorów do dokonania zgłoszenia pracy do Konkursu. Autor, który zgłosił film bez zgody właściciela autorskich praw lub umocowania pozostałych współautorów albo z przekroczeniem takiego umocowania, jest odpowiedzialny wobec Organizatora Konkursu z tytułu wszelkich zgłoszonych roszczeń.
  3. Autor zgłaszając film do konkursu udziela Organizatorowi stałej, bezpłatnej, nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji niewyłącznej, którą zobowiązuje się nie cofać, obejmującej prawo do wykorzystania filmu/filmów poprzez: a) używanie i wykorzystanie w działalności statutowej Fundacji oraz wszelkiej innej działalności promocyjnej, reklamowej oraz informacyjnej;

   b) druk np. screenów scen lub innych fragmentów w dowolnej liczbie oraz formie publikacji i w dowolnym nakładzie;

   c) utrwalanie jakąkolwiek techniką audiowizualną (w tym: fotografia, audio, wideo), niezależnie od standardu, systemu i formatu, przepisanie utrwaleń na inną technikę, rodzaj zapisu, system, nośnik wraz z prawem do zwielokrotniania utrwalonych egzemplarzy lub ich części;

   d) publiczne prezentowanie i nadawanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych niezależnie od standardu,

  systemu, formatu, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity, transmisję przewodową lub bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych; wykonywanie lub odtwarzanie służące do celów informacyjnych i marketingowych, na wewnętrznych i zewnętrznych pokazach, jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu i formatu oraz zamieszczanie w Internecie, w szczególności na stronach internetowych Organizatora, a także portalach dedykowanych;

  e) wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii tych zapisów;

  f) trwałe lub czasowe zwielokrotnienie komputerowego zapisu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;

  g) opracowanie, aranżację, przystosowanie, zmianę układu lub jakąkolwiek inną zmianę w zapisie komputerowym, z prawem do zwielokrotniania rezultatów tych zmian;

  4. Z uwagi na konieczność właściwej ekspozycji prac – Autor upoważnia też Organizator do dokonywania ewentualnych zmian w filmie, adaptacji, cięć, przeróbek, konwersji, jak również łączenia z innymi utworami, wprowadzania zmian, dodawania grafik, publikowania na stronach www, mediach społecznościowych oraz udzielania dalszych licencji. Oznaczenie imienia i nazwiska autora (bądź pseudonimu) zostanie dokonane na wyraźną prośbę Autora i w taki sposób, jaki będzie możliwy technicznie do wykonania. W zależności od potrzeb – Organizator może wprowadzać do filmu udźwiękowienie, offa (lektora) lub wyciszyć dźwięk dostarczony wraz z obrazem przez Autora. Może też łączyć dostarczone dźwięki (setki) z innymi dźwiękami np. z lektorem.

  Art. VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Każdy Uczestnik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu, Organizator może wykluczyć go z udziału w Konkursie.
  2. Udział w Konkursie i udostępnienie danych osobowych są całkowicie dobrowolne
  3. Każdy Uczestnik oświadcza i potwierdza, że:
  • akceptuje wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie,
  • dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz zgodę na podanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska – wyłącznie na potrzeby Konkursu, wypełniając oświadczenia zawarte w formularzu zgłoszeniowym.
  • film zgłoszony do Konkursu został wykonany przez Uczestnika,
  • film zgłoszony do Konkursu nie narusza żadnych praw osób trzecich, w szczególności jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich,
  • film zgłoszony do Konkursu, nie zawiera żadnych treści sprzecznych z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami.
  • udziela zgody na wykorzystanie przez Organizatora dla celów niekomercyjnych zgłoszonego do Konkursu filmu, w szczególności do publicznego prezentowania oraz używania w działalności informacyjno-promocyjnej Organizatora.
  • Wszystkie filmy zgłoszone do Konkursu pozostają w archiwum Organizatora.
  1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu stosuje się przepisy ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne z dnia 04 lutego 1994 roku (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 z późniejszymi zmianami), kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  2. Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
  3. Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji filmu przed jego emisją w Internecie, w szczególności poprzez dodanie planszy początkowej i/lub końcowej z informacjami niezbędnymi do dalszej promocji filmu.
  4. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia filmów, zgłaszanych do Konkursu, które powstały podczas doręczenia przez doręczyciela.

  7. Konkurs jest realizowany przez fundację The Adventure starts Here Foundation fundację wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD

  REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
  SĄDOWEGO za numer KRS: 0000832453, ul. Solec 18 lok. U5, 00-410 Warszawa (Organizator) w ramach prowadzonego przez nią zadania publicznego dla Urzędu Marszałkowskiego woj. Mazowieckiego pt. ”Rola pszczół w środowisku naturalnym” 18) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

  8. Konkurs organizowany jest na stronie www.fundacjaneli.org i może być też ogłaszany na portalu społecznościowym Facebook. Adres strony to https://www.facebook.com/podrozeneli i https://www.facebook.com/fundacjaneli.

  9. Podmiot prowadzący i zarządzający portalem Facebook nie jest współorganizatorem Konkursu, ani fundatorem nagród.

  10. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

  11. Uczestnik Konkursu zwany dalej Uczestnikiem zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad.

  12. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, po
  uprzednim powiadomieniu Uczestników, przez zamieszczenie stosowanej informacji na stronie konkursu o dokonanej zmianie. Jeśli w terminie siedmiu (7) dni od opublikowania informacji o zmianach w Regulaminie Uczestnik nie prześle chęci wycofania się z konkursu, uznaje się, że zmiany te zostały przez Uczestnika zaakceptowane. Za ważną przyczynę zmiany Regulaminu uważa się w szczególności: zmianę przepisów prawnych, utratę uprawnień wymaganych do oferowania poszczególnych usług i towarów w Konkursie, istotną awarię sprzętu oraz istotną zmianę okoliczności faktycznych.

  13. Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez organizatora w związku z
  konkursem będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia zwycięzców. Dane osobowe przekazane tylko w związku z uczestnictwem w konkursie oraz ewentualnym otrzymaniu nagrody, po rozstrzygnięciu konkursu i wysłaniu nagród są trwale usuwane z systemów organizatora. Organizator może przechowywać potwierdzenia wysłania nagród.

  14. Przesłane prace mogą być opublikowane w mediach, a w szczególności na stronie www.facebook.com/podrozeneli oraz https://www.facebook.com/fundacjaneli.

  15. Reklamacje można zgłaszać listownie bądź mailowo na adres e-mail: hello (małpa)fundacjaneli.org wpisując w temacie maila: REKLAMACJA.
  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH (RODO)

  1. [Administrator Danych]: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest The Adventure starts Here
  Foundation – fundacja wpisana do REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO za numer KRS: 0000832453, ul. Solec 18 lok. U5, 00-410 Warszawa („Administrator”).

  2. [Cel i zakres przetwarzania danych]: Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu zrealizowania konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz realizacji nagrody oraz prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  3. [Dobrowolność podania danych]: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Brak ich podania uniemożliwi realizację celów ogłoszonego konkursu.

  4. [Okres przechowywania danych]: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji konkursu oraz okres przewidziany stosownymi przepisami prawa.

  5. [Przekazywanie danych]: Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie The Adventure starts Here Foundation ul. Solec 18 lok. U5, 00-410 Warszawa +48 571 436 571 hello@fundacjaneli.org www.fundacjaneli.org. Administratora lub innym administratorom działającym we własnym imieniu tj. firmom pocztowym, kurierskim, podatkowym, prawnym, świadczącym usług IT oraz hostingowe. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

  6. [Zautomatyzowane przetwarzanie] Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

  7. [Prawa dotyczące danych osobowych]:

  a. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak i prawo cofnięcia zgody.

  b. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, o ile jest to technicznie możliwe. Wówczas może Pani/Pan żądać przesłania tych danych innemu administratorowi.

  c. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratorów, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Jeżeli Pani/Pana dane przetwarzane są na potrzeby marketingu
  bezpośredniego, wówczas Administrator niezwłocznie zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu.

  d. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86