CZYM ZAJMUJE SIĘ STRAŻNIK PAŃSTWOWEJ STRAŻY ŁOWIECKIEJ?

Kompendium wiedzy z prawa ochrony środowiska dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

już dostępne na stronie www.FundacjaNeli.org

Strażnik Państwowej Straży Łowieckiej, na terenach obwodów łowieckich zajmuje się ochroną zwierzyny oraz ochroną mienia dzierżawców i zarządców, zwalczaniem przestępstw i wykroczeń
w zakresie szkodnictwa łowieckiego i szkodnictwa przyrodniczego, popełnianych w obwodach łowieckich polnych i leśnych. Strażnicy w tym zakresie działają na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego i Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

CO MOŻE STRAŻNIK PAŃSTWOWEJ STRAŻY ŁOWIECKIEJ?

Strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej przy wykonywaniu zadań określonych w ust. 1 mają prawo do:

1) legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia w celu ustalenia ich tożsamości;

2) nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia popełniane na terenach obwodów łowieckich w zakresie szkodnictwa łowieckiego;

3) zatrzymywania i dokonywania kontroli środków transportu w obwodach łowieckich oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, w celu sprawdzenia ich ładunku oraz przeglądania zawartości bagaży,
w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;

4) przeszukania osób, pomieszczeń i innych miejsc w przypadkach uzasadnionego podejrzenia
o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego;

5) ujęcia sprawcy przestępstwa lub wykroczenia na gorącym uczynku lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa i doprowadzenia do jednostki Policji;

6) odbierania za pokwitowaniem przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia
oraz narzędzi i środków służących do ich popełnienia oraz ich zabezpieczenia;

7) prowadzenia dochodzeń oraz wnoszenia i popierania aktu oskarżenia, jeżeli przedmiotem przestępstwa jest zwierzyna, w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego;

8) prowadzenia postępowania w sprawach o wykroczenia oraz udziału w rozprawach przed kolegium do spraw wykroczeń 3 w charakterze oskarżyciela publicznego i wnoszenia środków zaskarżania
4 do sądu rejonowego od rozstrzygnięć kolegium do spraw wykroczeń 5 w sprawach zwalczania wykroczeń w zakresie szkodnictwa łowieckiego;

9) dokonywania kontroli podmiotów prowadzących skup, przerób i sprzedaż tusz zwierzyny
lub ich części w zakresie sprawdzenia źródeł jej pochodzenia;

10) dokonywania kontroli podmiotów prowadzących obrót zwierzyną żywą oraz podmiotów prowadzących chów i hodowlę zwierząt łownych w zakresie sprawdzenia źródeł ich pochodzenia;

11) dokonywania kontroli podmiotów prowadzących sprzedaż usług obejmujących polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

12) noszenia broni palnej bojowej, broni myśliwskiej śrutowej, pałki służbowej i kajdanek zakładanych na ręce;

13) noszenia ręcznego miotacza substancji obezwładniających oraz przedmiotów przeznaczonych
do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej;

14) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, zwracania się o taką pomoc do jednostek  gospodarczych, organizacji społecznych, jak również w nagłych przypadkach do każdego obywatela
o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w przepisach o Policji, określających szczegółowo zasady żądania takiej pomocy.

Zachęcamy szkoły do zapoznania się z publikacją i pobrania, jako materiały edukacyjne dla dzieci
i młodzieży.

Fundacja The Adventure starts Here Foundation realizuje zadanie publiczne w obszarze
Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, które jest współfinansowane
z budżetu Województwa Opolskiego.