INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH (RODO)

1. [Administrator Danych]: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest The Adventure starts Here Foundation – fundacja wpisana do REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO za numer KRS: 0000832453, ul. Solec 18 lok. U5, 00-410
Warszawa („Administrator”).
2. [Cel i zakres przetwarzania danych]: Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu zrealizowania
konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz realizacji nagrody oraz prawnie uzasadnionych interesów Administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. [Dobrowolność podania danych]: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji
powyższych celów. Brak ich podania uniemożliwi realizację celów ogłoszonego konkursu.
4. [Okres przechowywania danych]: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji konkursu oraz okres przewidziany stosownymi przepisami prawa.
5. [Przekazywanie danych]: Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom
upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą
być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie The Adventure starts Here Foundation ul. Solec 18 lok. U5, 00-410 Warszawa +48 571 436 571 hello@fundacjaneli.org www.fundacjaneli.org. Administratora lub innym administratorom działającym we własnym imieniu tj. firmom pocztowym, kurierskim, podatkowym, prawnym, świadczącym usług IT oraz hostingowe. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.
6. [Zautomatyzowane przetwarzanie] Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
7. [Prawa dotyczące danych osobowych]:
a. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania,
ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak i prawo cofnięcia zgody.
b. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora
Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, o ile jest to technicznie możliwe. Wówczas może Pani/Pan żądać przesłania tych danych
innemu administratorowi.
c. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratorów, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Jeżeli Pani/Pana dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, wówczas Administrator niezwłocznie zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu.
d. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86
Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego.