REGULAMIN PRZYRODNICZEGO TREKKINGU NA LUBELSZCZYŹNIE z Nelą Małą Reporterką oraz uczestnictwa w miniwykładzie przyrodniczym (dalej zwany Regulaminem) 

I. CEL IMPREZY 

1. Popularyzacja i rozpowszechnianie walorów turystycznych regionu, a tym samym promocja aktywnego sposobu spędzania czasu. 

2. Promocja zdrowego trybu życia i dbałości o zdrowie. 

3. Promocja Województwa Lubelskiego. 

II. ORGANIZATOR 

Fundacja Neli Małej Reporterki – The Adventure starts Here Foundation z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 18 lok. U5, 00-410 Warszawa, NIP: 7010974552, REGON: 385728861 fundacja wpisana do REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO za numer KRS: 0000832453, kontakt: trekking (małpa) fundacjaneli.org 

Zadanie jest wykonywane w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą Przyrodniczy Trekking na Lubelszczyźnie i współfinansowane z budżetu Województwa Lubelskiego. 

III. TERMIN I MIEJSCE 

1. Termin: 10 września 2022 r. start o godzinie 11:00. 

2. Miejsce: Ostoja konika biłgorajskiego, Szklarnia, Lasy Janowskie. 

IV. OGÓLNY PLAN 

1. Część wydarzenia będzie stanowić około 2 godzinny trekking (łącznie z przystankami) po kompleksie leśnym Lasy Janowskie. W trakcie trekkingu uczestnicy będą mogli podziwiać bogactwo przyrodnicze Lubelszczyzny. Podczas trekkingu przewidziane będą przystanki, podczas których prowadzący będą opowiadać uczestnikom o specyfice przyrodniczej regionu. 

2. Kolejną część wydarzenia stanowi miniwykład dla dzieci z udziałem przyrodników oraz Neli Małej Reporterki. Przedmiotem wykładu będzie przedstawienie ptaków jakie możemy spotkać w strefach ochronnych wokół obszaru Lasów Janowskich. Ta część wydarzenia będzie się odbywać w specjalnie przygotowanym namiocie. Dzieci będą miały zapewnione krzesła, stoliki, poczęstunek. Wykład będzie trwał około dwóch godzin (wraz z częścią ćwiczeniową, aktywizującą uczestników miniwykładu). 

3. Fundacja dokładny plan i harmonogram wydarzenia ze względów organizacyjnych poda w późniejszym terminie. Kolejność aktywności może ulec zmianie. 

V. REJESTRACJA 

1. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej fundacji www.fundacjaneli.org 

2. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 05.09.2022 (poniedziałek) do godz. 15:00, jednak organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia zgłoszeń w przypadku wyczerpania limitu miejsc. Wysłanie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z rezerwacją miejsca, a organizator celem potwierdzenia rezerwacji wyśle zgłaszającemu osobną wiadomość e-mail. 

3. Wstęp, udział w trekkingu, miniwykładzie są wolne i bezpłatne. 

4. W przypadku osób niepełnoletnich, obowiązkowa jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego. 

5. Wysłanie zgłoszenia jest tożsame z akceptacją niniejszego regulaminu. 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Zabrania się wnoszenia na wydarzenie przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników. 

2. Na teren całego wydarzenia, w tym w szczególności na trasę trekkingu zabrania się wnoszenia oraz zażywania środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. 

3. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia NNW we własnym zakresie. 

4. Trekking trwa dwie godziny. Każdy uczestnik oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na udział w trekkingu i nie występują żadne przeciwskazania medyczne. 

5. Każdy uczestnik bierze udział w trekkingu na własną odpowiedzialność, zaś w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów. Uczestnik wysyłając zgłoszenie potwierdza, że rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w trekkingu, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko. 

6. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom oraz osobom trzecim. 

7. W imprezie nie mogą brać udziału osoby chore na COVID-19, zakażone SARS-CoV-2, przebywające w kwarantannie, izolacji, manifestujące objawy ze strony układu oddechowego. 

8. Uczestnicy przed i po aktywności fizycznej zobowiązani są do zachowania bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 2 metry). 

VII. DYSTANS i TRASA 

1. Trekking trwa około 2 godziny (z przystankami) i odbywa się z przyrodnikami. 

2. Trasa trekkingu może ulec zmianie na skutek wystąpienia nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych lub innych przyczyn niezależnych od organizatora, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo uczestników. 

3. Każdy uczestnik powinien podążać za przewodnikiem. Odłączenie się od grupy następuje na jego ryzyko i odpowiedzialność. 

4. W przypadku zaistnienia kłopotów fizycznych lub zdrowotnych uczestnik ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia ich przewodnikowi. 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika oraz za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu i powrotu uczestnika. 

2. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu oraz regulaminów Lasów Janowskich, które dostępne są pod linkiem: https://janowlubelski.lublin.lasy.gov.pl/regulaminy-korzystania-z-obiketow-edukacyjno-turystycznych#.Ywd8CnZBy3B 

3. Podczas wydarzenia będzie obecny operator kamery/fotograf. Impreza będzie nagrywana. Organizator oraz Województwo Lubelskie są uprawnieni do bezpłatnego wykorzystania wizerunku i wypowiedzi poszczególnych uczestników na potrzeby relacji z wydarzenia, umieszczenia w sieci Internet, na stronie www.fundacjaneli.org, mediach społecznościowych oraz prasie, radio, telewizji, czy materiałach graficznych. Uczestnik/rodzin/opiekun prawny wyraża na powyższe zgodę akceptując niniejszy regulamin. 

4. Data wydarzenia może ulec zmianie na skutek wystąpienia nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych lub innych przyczyn niezależnych od organizatora, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo uczestników. 

5. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń przewodników oraz osób i służb porządkowych organizatora. 

Data publikacji regulaminu: 25 sierpień 2022