REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „MALI PRZYJACIELE” 

ogłoszonego na stronie www.fundacjaneli.org oraz na Facebooku (F/podrozeneli i F/fundacjaneli) dnia 02.06.2022 – zwany dalej Regulaminem

Konkurs trwa do dnia 30 lipca 2022 roku

1. Konkurs„MALI PRZYJACIELE” zwany dalej Konkursem jest realizowany przez fundację The Adventure starts Here Foundation i polega na wykonaniu przez dziecko pracy plastycznej (dowolną techniką) przedstawiającej w jaki sposób należy opiekować się zwierzętami, aby ich nie krzywdzić.

2. Konkurs jest adresowany do dzieci z woj. mazowieckiego z klas I-III szkół podstawowych, a dziecko może być zgłoszone przez rodzica/opiekuna bądź przez nauczyciela. 

3. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez dziecko pracy plastycznej przedstawiającej w jaki sposób należy opiekować się zwierzętami, aby ich nie krzywdzić. Zgłoszone prace będą publikowane na stronie fundacji www.fundacjaneli.org, na stronie facebook.com/podrozeneli oraz na stronie www.facebook.com/fundacjaneli, w mediach oraz na stronach partnerów projektu.

4. Dziewięć najlepszych prac (po trzy prace z każdej kategorii wiekowej – z klasy I, II oraz III) zostaną nagrodzone statuetką „OPIEKUNA ZWIERZĄT”.  Listę nagrodzonych prac przedstawi Nela – Mała Reporterka podczas transmisji live na profilu facebookowym Fundacji (Facebook.com/fundacjaneli) dnia 31 lipca 2022 roku.

5.  Nagrody to statuetki oraz dyplomy OPIEKUNA ZWIERZĄT.

6. Prace należy zgłaszać (przesyłając zdjęcie pracy w formacie JPG) przez formularz na stronie www.fundacjaneli.org w zakładce MALI PRZYJACIELE  od dnia 13 czerwca 2022 do dnia 30 lipca 2022 (do godziny 23:59) z podaniem imienia dziecka, wieku oraz województwa. 

Zwycięzcy, po ogłoszeniu wyników, będą zobowiązani przesłać w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu zwycięskie prace pocztą/kurierem do siedziby fundacji na adres: ul. Solec 18 lok. U5, 00-410 Warszawa, aby fundacja mogła zeskanować prace w wysokiej rozdzielczości i włączyć je w dalszą komunikację dotyczącą edukacji w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. Brak przesłania pracy w wyznaczonym terminie skutkuje anulowaniem wygranej i upoważnia organizatora do wybrania w to miejsce innej pracy.

7. Aby wziąć udział w konkursie należy zaakceptować niniejszy regulamin oraz politykę RODO. 

8.Konkurs jest realizowany przez fundację The Adventure starts Here Foundation – fundację wpisaną do REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO za numerem KRS: 0000832453, ul. Solec 18 lok. U5, 00-410 Warszawa (Organizator) w ramach prowadzonego przez nią zadania publicznego pod nazwą Mali Przyjaciele w ramach zadania publicznego 18) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Wydział Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody. Zadanie publiczne pn. Mali Przyjaciele jest dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. 

9. Konkurs organizowany jest na stronie www.fundacjaneli.org i może być też ogłaszany na portalu społecznościowym Facebook. Adres strony to https://www.facebook.com/podrozeneli i https://www.facebook.com/fundacjaneli. Podmiot prowadzący i zarządzający portalem Facebook nie jest współorganizatorem Konkursu, ani fundatorem nagród.

10. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
11. Przystąpienie do Konkursu równoznaczne jest z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
12. Uczestnik Konkursu zwany dalej Uczestnikiem zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad.
13. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, po uprzednim powiadomieniu Uczestników, przez zamieszczenie stosowanej informacji na stronie konkursu o dokonanej zmianie. Jeśli w terminie siedmiu (7) dni od opublikowania informacji o zmianach w Regulaminie Uczestnik nie prześle chęci wycofania się z konkursu, uznaje się, że zmiany te zostały przez Uczestnika zaakceptowane. Za ważną przyczynę zmiany Regulaminu uważa się w szczególności: zmianę przepisów prawnych, utratę uprawnień wymaganych do oferowania poszczególnych usług i towarów w Konkursie, istotną awarię sprzętu oraz istotną zmianę okoliczności faktycznych.

14. Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez organizatora w związku z konkursem będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia zwycięzców i przesłania nagród. Dane osobowe przekazane tylko w związku z uczestnictwem w konkursie oraz ewentualnym otrzymaniu nagrody, po rozstrzygnięciu konkursu i wysłaniu nagród są trwale usuwane z systemów organizatora. Organizator może przechowywać potwierdzenia wysłania nagród. Polityka RODO i zasady przetwarzania danych osobowych są dostępne poniżej.

15. Przesłane prace mogą być opublikowane w mediach, a w szczególności na stronie www.facebook.com/podrozeneli oraz https://www.facebook.com/fundacjaneli.

16. Zgłaszający pracę wyraża zgodę na umieszczenie jej nieodpłatnie (udziela nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji) w mediach, projektach graficznych, plakatach, informacjach, filmach, animacjach i innych nośnikach związanych z prowadzonym przez Fundację zadania publicznego pod nazwą Mali Przyjaciele w ramach zadania publicznego 18) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Wyraża też nieograniczoną czasowo i terytorialnie zgodę na dokonywanie opracowań pracy, łączenia jej z innymi utworami. W przypadku publikacji pracy – będzie ona mogła być opisana tylko imieniem i wiekiem dziecka, na co uczestnik wyraża zgodę.

17. Udział w Konkursie i udostępnienie danych osobowych są całkowicie dobrowolne.

18. Reklamacje można zgłaszać listownie bądź mailowo na adres e-mail: hello(małpa)fundacjaneli.org  wpisując w temacie maila: REKLAMACJA.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH (RODO)

  1. [Administrator Danych]: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  The Adventure starts Here Foundation – fundacja wpisana do REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO za numer KRS: 0000832453, ul. Solec 18 lok. U5, 00-410 Warszawa („Administrator”).
  2. [Cel i zakres przetwarzania danych]: Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu zrealizowania konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz przekazania nagrody oraz prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
  3. [Dobrowolność podania danych]: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Brak ich podania uniemożliwi realizację celów ogłoszonego konkursu.
  4. [Okres przechowywania danych]: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji konkursu oraz okres przewidziany stosownymi przepisami prawa. 
  5. [Przekazywanie danych]: Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie The Adventure starts Here Foundation ul. Solec 18 lok. U5, 00-410 Warszawa +48 571 436 571 hello(małpa)fundacjaneli.org  www.fundacjaneli.org  

Administratora lub innym administratorom działającym we własnym imieniu tj. firmom pocztowym, kurierskim, podatkowym, prawnym, świadczącym usług IT oraz hostingowe. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

6. [Zautomatyzowane przetwarzanie] Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

7. [Prawa dotyczące danych osobowych]:
a. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak i prawo cofnięcia zgody. 
b. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, o ile jest to technicznie możliwe. Wówczas może Pani/Pan żądać przesłania tych danych innemu administratorowi. 
c. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratorów, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Jeżeli Pani/Pana dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, wówczas Administrator niezwłocznie zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu. 
d. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86