REGULAMIN NABORU PRELEGENTÓW_EK NA KONFERENCJĘ „PSZCZOŁA MIODNA A ŚRODOWISKO NATURALNE” W BIAŁYMSTOKU

ogłoszonego na stronie www.fundacjaneli.org oraz

na Facebooku (F/podrozeneli i F/fundacjaneli)

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem naboru prelegentów_ek na Konferencję „Pszczoła miodna a środowisko naturalne” w Białymstoku jest Fundacja The Adventure Starts Here Foundation, wpisana do REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO za numer KRS: 0000832453, ul. Solec 18 lok. U5, 00-410 Warszawa (dalej: „Organizator”). Konferencja jest organizowana jako zadanie publiczne. 
 2. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w naborze oraz określa prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników naboru (dalej: „Uczestnik”).
 3. Nabór prelegentów_ek prowadzony jest za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej: www. fundacjaneli.org
 4. Nabór prelegentów_ek trwa do dnia 20 lipca 2022 r.
 5. Regulamin naboru dostępny jest przez cały czas jego trwania pod adresem: www.fundacjaneli.org 

II. Uczestnicy naboru prelegentów_ek

 1. Uczestnikami naboru prelegentów_ek mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zgłoszą temat prelekcji spójny z tematem przewodnim Konferencji „Pszczoła miodna a środowisko naturalne”.
 2. Uczestnikami naboru prelegentów_ek nie mogą być pracownicy Organizatora oraz osoby świadczące na rzecz Organizatora usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin pracowników i współpracowników Organizatora.
 3. Przed wzięciem udziału w naborze prelegentów_ek Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.
 4. Wygłoszenie prelekcji na Konferencji będzie mieć charakter nieodpłatny. W indywidualnych przypadkach Fundacja The Adventure Starts Here Foundation może pokryć koszty dojazdu Uczestnika związane z udziałem w Konferencji.
 5. Uczestnik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

III. Warunki udziału w naborze prelegentów_ek

 1. Udział w naborze prelegentów_ek jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Zgłoszenie do naboru prelegentów_ek polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego – wraz ze zgłoszeniem tematu wystąpienia Uczestnika na Konferencji „Pszczoła miodna a środowisko naturalne”. 
 3. Kwalifikowane będą wyłącznie poprawnie wypełnione formularze zgłoszeniowe.
 4. Wysłanie formularza jest jednoznaczne z potwierdzeniem chęci udziału w Konferencji, wygłoszenia prelekcji oraz wyrażeniu zgody na publikację swojego wizerunku oraz wypowiedzi zarejestrowanych podczas konferencji w materiałach edukacyjno – informacyjnych oraz informacjach prasowych, jak i wyrażenie zgody na dalsze opracowanie wystąpienia, treści oraz przekazanych na konferencji informacji w publikacji pokonferencyjnej oraz z materiałach wideo. Wstęp na konferencję jest nieodpłatny. Konferencja może być transmitowana na żywo na kanałach on-line oraz zapisana oraz udostępniona w Internecie. 
 5. Wypełniając formularz zgłoszeniowy niezbędne jest wypełnienie pola i napisanie krótkiej notatki z opisem przedstawianego przez siebie tematu/problemu/zagadnienia.
 6. Wymogi co do zgłoszeń: zgłaszany temat musi odpowiadać wymogom prezentacji na konferencji w formie wykładu do 10 –minut z przygotowaną prezentacją z dodatkowo 5 minutami przeznaczonymi na pytania od uczestników_ek Konferencji.
 7. Tematem przewodnim Konferencji  jest rola pszczoły miodnej oraz ochrona pszczoły miodnej na terenie województwa podlaskiego. Treści powinny być prezentowane w sposób prosty i przystosowany do odbioru dla dzieci. 
 8. Jedna osoba może zgłosić jeden temat wystąpienia.
 9. Zgłaszana propozycja wystąpienia musi opierać się na autorskiej pracy osoby zgłaszającej, jej doświadczeniu, pracy zawodowej, badawczej lub naukowej.
 10. Nabór prelegentów_ek kierowany jest do: przedstawicieli środowisk pszczelarskich na terenie województwa podlaskiego, entomologów, zoologów, przyrodników, ekologów, pszczelarzy oraz miłośników środowiska pszczelarskiego.

IV. Uprawnienia Organizatora

 1. Z uwagi na ograniczony czas przewidziany na konferencję Organizator nie będzie w stanie dopuścić wszystkich zgłoszeń, nawet jeżeli będą spełniać wymogi niniejszego regulaminu (z góry dziękujemy za zrozumienie).
 2. Propozycje niezgodne z tematem konferencji lub niespełniające wymogów przewidzianych w niniejszym regulaminie nie będą rozpatrywane. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany okresu trwania naboru prelegentów_ek. Informacja o tym niezwłocznie zostanie przekazana Uczestnikom.

V. Rozstrzygnięcie naboru 

 1. Po zakończeniu trwania naboru prelegentów_ek komisja złożona z przedstawicieli Fundacji The Adventure Starts Here Foundation dokona wyboru dwóch do czterech Zwycięzców spośród wszystkich zgłoszeń przesłanych za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, nie później niż do dnia 25.07.2022 roku.
 2. Autorzy_ki zwycięskich prac będą mieć możliwość zaprezentowania ich na Konferencji „Pszczoła miodna a środowisko naturalne”, 8.08.2022r. stacjonarnie w Białymstoku.
 3. Każda z osób, której temat zostanie wybrany przez Komisję, w terminie do 3 dni od daty ogłoszenia wyników naboru prelegentów_ek powinna przesłać Komisji ostateczne potwierdzenie swojego udziału w Konferencji w roli prelegenta_ki wraz z krótkim opisem przedstawianego przez siebie tematu.
 4. Wyniki naboru prelegentów_ek zostaną ogłoszone poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny bądź mailowy z każdym ze zwycięzców. Wyniki będą również komunikowane przez Fundację The Adventure Starts Here Foundation.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w trakcie trwania naboru prelegentów_ek z istotnych przyczyn organizacyjnych i prawnych. Zmiany te nie będą miały jednak wpływu na już nabyte uprawnienia Uczestników naboru.
 2. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
 3. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks Cywilny.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH (RODO)

 1. [Administrator Danych]: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  The Adventure starts Here Foundation – fundacja wpisana do REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO za numer KRS: 0000832453, ul. Solec 18 lok. U5, 00-410 Warszawa („Administrator”).
 2. [Cel i zakres przetwarzania danych]: Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu zrealizowania naboru prelegentów_ek, organizacji Konferencji oraz prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 3. [Dobrowolność podania danych]: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Brak ich podania uniemożliwi realizację celów ogłoszonego konkursu.
 4. [Okres przechowywania danych]: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji konkursu oraz okres przewidziany stosownymi przepisami prawa. 
 5. [Przekazywanie danych]: Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie The Adventure starts Here Foundation ul. Solec 18 lok. U5, 00-410 Warszawa +48 571 436 571 hello(a)fundacjaneli.org  www.fundacjaneli.org. Administratora lub innym administratorom działającym we własnym imieniu tj. firmom pocztowym, kurierskim, podatkowym, prawnym, świadczącym usług IT oraz hostingowe. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców. 
 6. [Zautomatyzowane przetwarzanie] Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 
 7. [Prawa dotyczące danych osobowych]: 
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak i prawo cofnięcia zgody. 

b. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, o ile jest to technicznie możliwe. Wówczas może Pani/Pan żądać przesłania tych danych innemu administratorowi. 

c. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratorów, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Jeżeli Pani/Pana dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, wówczas Administrator niezwłocznie zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu. 

d. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.

Masz pytania – napisz do nas 🙂

hello(a)fundacjaneli.org