REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„CO ROBI PSZCZOŁA? ROLA PSZCZOŁY MIODNEJ W ŚRODOWISKU NATURALNYM”

ogłoszonego na stronie www.fundacjaneli.org oraz

na Facebooku (F/podrozeneli i F/fundacjaneli)

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu plastycznego „CO ROBI PSZCZOŁA? ROLA PSZCZOŁY MIODNEJ W ŚRODOWISKU NATURALNYM” zwany dalej Konkursem jest fundacja The Adventure starts Here Foundation (dalej: „Organizator” lub „Fundacja Neli”).
 2. Konkurs jest adresowany do dzieci z klas 0-VIII szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie województwa podlaskiego, a dziecko może być zgłoszone przez rodzica/opiekuna.
 3. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez dziecko pracy plastycznej (dowolną techniką) przedstawiającej rolę pszczoły miodnej w środowisku naturalnym. Wybrane prace będą zaprezentowane na konferencji naukowo-przyrodniczej dla dzieci i dorosłych organizowanej przez Fundację Neli pt. „Pszczoła miodna a środowisko naturalne” dnia 8 sierpnia 2022 roku na Uniwersytecie w Białymstoku.
 4. Osobą zgłaszającą dziecko do wzięcia udziału w konkursie plastycznym jest rodzic/prawny opiekun dziecka. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody przez rodzica/prawnego opiekuna na udział dziecka w konkursie plastycznym „CO ROBI PSZCZOŁA? ROLA PSZCZOŁY MIODNEJ W ŚRODOWISKU NATURALNYM” oraz na na przetwarzanie danych osobowych zgłaszanego dziecka przez Organizatora dla celów organizacyjnych Konkursu oraz jego rozstrzygnięcia i wyłonienia laureatów.
 5. Prace należy zgłaszać (przesyłając zdjęcie pracy w formacie JPG) przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.fundacjaneli.org do dnia 24 lipca 2022 (do godziny 23:59) z podaniem imienia dziecka, wieku oraz tytułu pracy plastycznej. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie zwycięzców nastąpi dnia 27.07.2022r. 
 6. Autorzy wybranych prac plastycznych wystąpią dnia 8 sierpnia 2022 roku w roli prelegentów na konferencji „Pszczoła miodna a środowisko naturalne” na Uniwersytecie w Białymstoku i omówią w formie do 10 minut prezentacji ustnej wybrany przez siebie temat dotyczący roli pszczoły miodnej (w nawiązaniu do stworzonej przez siebie pracy plastycznej). Dzieci mogą też opowiedzieć o swojej pracy plastycznej, opisać co ona przedstawia i jaki problem/rolę pszczoły miodnej zaprezentowały. Zależy nam na uchwyceniu dziecięcego punktu widzenia.
 7. Listę nagrodzonych prac konkursowych przedstawi Nela – Mała Reporterka podczas transmisji live na profilu facebookowym Fundacji (Facebook.com/fundacjaneli). 
 8. Wysłanie formularza jest jednoznaczne z potwierdzeniem chęci udziału w Konferencji, wygłoszenia prelekcji oraz wyrażeniu zgody na publikację wizerunku dziecka oraz wypowiedzi zarejestrowanych podczas konferencji w materiałach edukacyjno – informacyjnych oraz informacjach prasowych, jak i wyrażenie zgody na dalsze opracowanie wystąpienia, pracy, treści oraz przekazanych na konferencji informacji w publikacji pokonferencyjnej oraz z materiałach wideo. Wstęp na konferencję jest nieodpłatny. Konferencja może być transmitowana na żywo na kanałach on-line oraz zapisana oraz udostępniona w Internecie.
 9. Przed wzięciem udziału w konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.
 10. Regulamin naboru dostępny jest przez cały czas jego trwania pod adresem: www.fundacjaneli.org
 11. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz polityki RODO.
 12. Konkurs jest realizowany przez fundację The Adventure starts Here Foundation – fundację wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO za numer KRS: 0000832453, ul. Solec 18 lok. U5, 00-410 Warszawa (Organizator) w ramach prowadzonego przez nią zadania publicznego dla Urzędu Marszałkowskiego woj. Podlaskiego pt. Kampania edukacyjna „Rola pszczoły miodnej” 18) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
 13. Konkurs organizowany jest na stronie www.fundacjaneli.org i może być też ogłaszany na portalu społecznościowym Facebook. Adres strony to https://www.facebook.com/podrozeneli i https://www.facebook.com/fundacjaneli. 
 14. Podmiot prowadzący i zarządzający portalem Facebook nie jest współorganizatorem Konkursu, ani fundatorem nagród.
 15. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 16. Przystąpienie do Konkursu równoznaczne jest z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 17. Uczestnik Konkursu zwany dalej Uczestnikiem zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad.
 18. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, po uprzednim powiadomieniu Uczestników, przez zamieszczenie stosowanej informacji na stronie konkursu o dokonanej zmianie. Jeśli w terminie siedmiu (7) dni od opublikowania informacji o zmianach w Regulaminie Uczestnik nie prześle chęci wycofania się z konkursu, uznaje się, że zmiany te zostały przez Uczestnika zaakceptowane. Za ważną przyczynę zmiany Regulaminu uważa się w szczególności: zmianę przepisów prawnych, utratę uprawnień wymaganych do oferowania poszczególnych usług i towarów w Konkursie, istotną awarię sprzętu oraz istotną zmianę okoliczności faktycznych. 
 19. Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez organizatora w związku z konkursem będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia zwycięzców. Dane osobowe przekazane tylko w związku z uczestnictwem w konkursie oraz ewentualnym otrzymaniu nagrody, po rozstrzygnięciu konkursu i wysłaniu nagród są trwale usuwane z systemów organizatora. Organizator może przechowywać potwierdzenia wysłania nagród. 
 20. Przesłane prace mogą być opublikowane w mediach, a w szczególności na stronie www.facebook.com/podrozeneli oraz https://www.facebook.com/fundacjaneli.
 21. Zgłaszający pracę wyraża zgodę na umieszczenie jej nieodpłatnie (udziela nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji) w mediach, projektach graficznych, plakatach, informacjach, filmach, animacjach i innych nośnikach związanych z prowadzonym przez Fundację zadania dla Urzędu Marszałkowskiego woj. Podlaskiego pt. Kampania edukacyjna „Rola pszczoły miodnej 18) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
 22. Udział w Konkursie i udostępnienie danych osobowych są całkowicie dobrowolne.
 23. Reklamacje można zgłaszać listownie bądź mailowo na adres e-mail: hello@fundacjaneli.org  wpisując w temacie maila: REKLAMACJA.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH (RODO)

 1. [Administrator Danych]: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  The Adventure starts Here Foundation – fundacja wpisana do REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO za numer KRS: 0000832453, ul. Solec 18 lok. U5, 00-410 Warszawa („Administrator”).
 2. [Cel i zakres przetwarzania danych]: Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu zrealizowania konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz realizacji nagrody oraz prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 3. [Dobrowolność podania danych]: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Brak ich podania uniemożliwi realizację celów ogłoszonego konkursu.
 4. [Okres przechowywania danych]: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji konkursu oraz okres przewidziany stosownymi przepisami prawa. 
 5. [Przekazywanie danych]: Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie The Adventure starts Here Foundation ul. Solec 18 lok. U5, 00-410 Warszawa +48 571 436 571 hello@fundacjaneli.org  www.fundacjaneli.org. Administratora lub innym administratorom działającym we własnym imieniu tj. firmom pocztowym, kurierskim, podatkowym, prawnym, świadczącym usług IT oraz hostingowe. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców. 
 6. [Zautomatyzowane przetwarzanie] Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 
 7. [Prawa dotyczące danych osobowych]: 
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak i prawo cofnięcia zgody. 

b. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, o ile jest to technicznie możliwe. Wówczas może Pani/Pan żądać przesłania tych danych innemu administratorowi. 

c. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratorów, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Jeżeli Pani/Pana dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, wówczas Administrator niezwłocznie zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu. 

d. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.

Masz pytania – napisz do nas 🙂

hello(a)fundacjaneli.org